寮步镇香市小学

网站首页 学校概况 我校动态 信息公开 教育科研 教师园地 学生园地 教育之窗
语言文字专栏
你现在的位置是: 东莞慧教育信息网 大朗镇教育局 首页 教育科研
第三册拼音练习(张少华)
来源:本站 作者:管理员 发表时间:2019-01-11 04:54:45 点击次数:

二年级第一学期期末复习题

gèng jiā    zhuàng guān   zhuàng lì   zhàn lì     jìn lì  

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

bō làng     yí  rén     yóu qí      qí shí     xiàng qí

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

láo dòng    fēng shōu    shān gǔ     huá lì       guǒ shí   

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

diàn dēng    gōng zuò   píng guǒ     xiě zì       yǐ jīng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 jiǎ yú       zhī shi      rèn shí    rú guǒ      shí kuài

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yú shì       shù zhī    zhī yè      fēng shù    fēng lín

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

wàng jì      jīng cháng   ān níng     jù  dà     qū bié

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

dì qū       huáng dòu   fēn fēi      shān wā     wá wa

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

měi lì       yún céng    jìn qíng     hǎo chù    xìng liú

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hú zi      tán qín     gāng qín     tán lì     xiū yǎng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

èr hú       xiàng qí    jīng xì     shēn shǒu   kùn nán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

chàng gē      jiào shi     xiū xi     guān kàn    tián měi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 yí qiè       nín hǎo    chú fēi     yuàn zi     tián tou

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

  yàng zi    xué xiào    qiān shǒu   qīng nián    qīng cǎo

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 chí dào     rè nào    nào zhōng   hā qiàn    xiǎng liàng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

  bān jí     yí yàng     qīn qiè    xiǎng shēng   jí shí

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 qiàn tiáo    yuán yuè    shū bāo    shí zhōng    zǐ xì

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

wài miàn     duì lǐ      gèng jiā     míng cì    jì suàn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

shēn tǐ    pēng pēng    xì xīn    zhōng yāng   shān chuān

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

xī yáng    mín zú     dòu zhēng   zǔ guó      huān lè

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

guǎng zhōu   tái dēng     yǔ qí       chú xī     jié bǎi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

qí zhì     huān qìng    gē qǔ     yí wàn    páng biān

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yōu měi   yīn tiān      chéng shì   guó jiā     huā tán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

cháng chéng   tú huà     qīng jié     yuè qǔ     dì tú

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 shēn qǐng    hù xiāng    biǎo yáng   lèi shuǐ     běi jīng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hǎi yáng   yōng bào    xiāng hù    mǎ pǐ      yōng yǒu

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

rén mín    fā yáng     yīn liáng    guó qìng   chéng shi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

Jiǎng huà    jiē lì     bāng zhù    gōng láo     qǔ xiào

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

shǒu zhǐ    jīng qí      gù xiāng   shí hou     dǎ gōng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

bá cǎo       suǒ yǐ     chǐ cùn     luò hòu   xiāng xìn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

měi tiān      jǐng yán     tái tóu     qīng wā     duì cuò

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 huí dá      hái shì     biān jì      xìn xīn      yǔ yán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zhì ān        guà qiān   qí guài    kuài màn     yì kē

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zěn me       yì si      chuān yī    wān qū     gē

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yī fu         bǐ jiào   shēn qiǎn   wān lù      piào liàng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hǎo lā        duì ā    wā wā jiào   shù zhī    yuàn zi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

nóng fū     biǎo shì    hàn shuǐ   shāng xīn     xī shōu

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

jí diǎn     shǒu biǎo   chuī hào    yí chuàn     tù zi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

gào su       hú li       hóu zi        kē lì      fā yán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

qí zhì      huān qìng   hù xiāng     zǐ xì      yōng bào

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 chéng shì   shēn qǐng   zǔ guó      mín zú      xiū xi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

gāng qín     jiào shī      jiào shì   nào zhōng   zhuàng lì

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hā qiàn      yàng zi      yóu qí     jǐng yán    chàng gē

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zhī yè     shì mín      xiāo chú    liǎng páng   yōu měi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

huā tán      hǎi yáng    biǎo yáng   suǒ yǐ      jiǎng tái

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yì jīn     zhé duàn     róng yì    kùn nán    shù gēn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

tiào shuǐ    tiāo xuǎn     dú lì      mǎn yì     gēn běn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

xiāo chú    bàng wǎn     yǐ zi       dàn shì     cǒi qǔ

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

mù bǎn     qīng shuǐ    xiāo xi     xiāo shi     bēi zhe

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zhuō yǐ     ná shǒu     fēng jīng    qiān bǐ     yóu yú

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

mei shu       zhu yi      shang ke    cai hua     zi you

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

jǐng sè     zhù fú      xìng fú     qìng zhù    huài rén

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zhuā zhù     jù zi      sōng guǒ    qīng sōng    jǐn zhāng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zǒng zhi     gōng bù      zhí chǐ     rì qī      chē lún

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

 dì yī      dàng shì    kǒu liìng    gōng lù     xiàn zài

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

měi dāng     měi lì      chǒu lòu    piào liang    pín fù

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

wēn nuǎn    hán lěng      jī hán    wēn bǎo    yǒng yuǎn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hù kǒu      yà jūn      sì zhōu    bìng chuáng  dòu jiǎo

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

kāi shǐ       jié shù     zhāng kāi   xún zhǎo    xún shí

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

cāo chǎng    liáng hǎo    liáng shí   shuāng shǒu   shēn tǐ

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yí fèn       yǎng fèn     fěn bǐ     zuó tiān     qíng tiān

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

gū niang     mèi mei    dú shū      xiǎo zhōu    chéng kè

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

shēng yīn    hé chù     wāng yáng   chéng chē    yīn yuè

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

cóng lín     láo jì       pāi shǒu     bǎo hù     dòng wü

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

xiǎo māo     hù shi      yǔ máo     jī líng    qīng chén

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

huó yuè     zhuō chóng   chǔ lǐ    bèng tiào    hóng lǐng jīn

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

jué de      rēng diào    yǎn jīng     bái zhǐ     lún chuán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

hěn jiǔ      jī hu       zhì shǎo     shēng sǐ    yāo dài

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

jiǎn qǐ       kē lì       bèi zi      hé bìng     qīng zhòng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

xǐ huan      hēi yè       wèi dào     lì kè     yáng qún

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

qì wèi       wèi shēng    zuò wèi    yùn dòng    yǔ zhòu

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

háng kōng    jūn jiān    xìng yùn    wèi xīng   yǔ háng yuán

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

 

jī qì         zāi hài     shuǐ chí    chén fú     àn biān

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

chōng dòng   dào yǐng   shuǐ wén    yóu yǒng   qiáo dòng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yuán xíng    zhōu wéi     bèi zi      bì xū      shì qīng

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

piāo fú       néng lì     zhù fáng    tiáo jiàn     hú xū

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

lì shǐ       xiāo miè     kè fú      biàn huà     sūn zi

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

zhí wù      xiàn dài    gōng chǎng   chǎn pǐn    jiè shào

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

qiān kè      nóng yè     kē jì        fǎng zhī    jiè yì

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

kē xué       jì néng     rì lì       zhí shù    miè huǒ

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )

yí jiàn      hài chóng    xǐ ài      diào xiào   shài yī fu

(        )  (        )  (        )  (        )  (        )